przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
43665 odwiedzin

Ogłoszenia

A A A

UWAGA !

 

Drodzy Państwo od kilku dni otrzymujemy informacje, z których wynika, że na Cmentarzu Komunalnym w Sochaczewie (ul. Trojanowska 89) na wybranych grobach pojawiają się kartki
z prośbą o kontakt 
z kancelarią.


Informujemy, że Kancelaria Cmentarza nie pozostawia tych informacji.

 

 

 


 

Porządek Mszy Świętych w okresie Bożegonarodzenia

Informujemy, że Msze Święte na Cmentarzu Komunalnym w Sochaczewie 

w okresie Świąt Bożegonarodzenia odprawiane będą w porządku:

24.12.2017 r. - godz. 11.30

25.12.2017 r. - Msza Święta nie będzie odprawiana 

26.12.2017 r. - godz. 11.30


 


 

Sochaczew, 29.08.2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Gmina Miasto Sochaczew – Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, że III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium uprawniającego do dopuszczenia do przetargu. 

 

 

 

 


 

Sochaczew, dnia 19.07.2017 r.


 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 

 III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o łącznej powierzchni 1 105,18 m2, w tym pomieszczenia piwniczne i kotłownia o powierzchni 441,97 m2, wraz z terenem przyległym obejmującym schody, dojścia i podjazdy do budynku, plac przed wjazdem do garaży oraz teren zielony, zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.

Budynek wyposażony jest w następujące czynne instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.

 • Cena wywoławcza (miesięczna stawka czynszu) - 9,00 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. +  23% VAT
 • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 1 900,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2017 roku (wtorek) o godz. 10-tej w siedzibie  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 24.08.2017 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  30 1240 1822 1111 0000 0720 7073. Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami biura cmentarza komunalnego pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (46) 862 81 06 wew. 28 lub (46) 862 80 70.

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu i szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl,  zgk.sochaczew.pl.

 

Oświadczenie III.doc

Umowa najmu III .doc

Szkic lokalizacyjny.pdf

 

 


 

Sochaczew, dnia 27.04.2017 r.


 


O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 

 I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o łącznej powierzchni 1 105,18 m2, w tym pomieszczenia piwniczne i kotłownia o powierzchni 441,97 m2, wraz z terenem przyległym obejmującym schody, dojścia i podjazdy do budynku, plac przed wjazdem do garaży oraz teren zielony, zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.

Budynek wyposażony jest w następujące czynne instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.

 • Cena wywoławcza (miesięczna stawka czynszu) - 13,00 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. +  23% VAT
 • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 2 800,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2017 roku (wtorek) o godz. 10-tej w siedzibie  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Sochaczewie przy al. 600-lecia 90.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 25.05.2017 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  30 1240 1822 1111 0000 0720 7073. Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami biura cmentarza komunalnego pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu  (0-46) 862 81 06 wew. 28 oraz w godz. 11:00 – 19:00 pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu i szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl,  zgk.sochaczew.pl.

 

Umowa najmu.doc

Oświadczenie.doc

szkic lokalizacyjny.pdf

 

 

 


 

Sochaczew, dnia 30.05.2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, że I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium uprawniającego do dopuszczenia do przetargu.

 

 

 

 


 

BUDYNEK POGRZEBOWY DO WYNAJĘCIA

 


Zarządzenie burmistrza miasta Sochaczew z dnia 30 marca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały
Nr XXII/214/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2008 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz Uchwały Nr XXIV/270/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony budynku przedpogrzebowego o łącznej powierzchni 1105,18 m2, położonego na działce nr ewidencyjny 103/1 na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Trojanowskiej 89 w Sochaczewie wraz z terenem przyległym zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w trybie przetargowym, zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze przetargu na czas nieokreślony:

- Przedmiot najmu: budynek przedpogrzebowy o pow. 1105,18m2, ul. Trojanowska 89
- Nr działki: część zabudowanej działki nr 103/1 o pow. 2400 m2 w tym pow. budynku 735 m2
- Księga wieczysta i obręb geodezyjny: KW PL 1O/00008445/1, Obręb 0003, Wypalenisko
- Cel umowy: prowadzenie usług pogrzebowych
- Stawka czynszu/ cena wywoławcza na przetargu: 13 zł/m2 netto + VAT miesięcznie 
- Czas trwania umowy: nieokreślony


§ 2. Wynajęcie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu - BIP, a ponadto informacja o wywieszeniu Zarządzenia podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządcy nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 


 

 

INFORMACJA 

 SPOTKANIE DOTYCZACE WYCINKI DRZEW W PASIE ZIELENI

 WZDŁUŻ ALEJKI PROWADZĄCEJ DO KANCELARI CMENTARZA

 NA WNIOSEK WŁASCICIELI NAGROBKÓW ODBĘDZIE SIĘ

 23.XI.2016 r. OKOŁO GODZINY 12:00

 W SPOTKANIU WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU

ŚRODOWISKA, URZĘDU MIASTA ORAZ WYDZIAŁU ROZWOJU

 ROLNICTWA, LEŚNICTWO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE.

 OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O UDZIAŁ W SPOTKANIU

                                                                                        


 

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty.pdf

 


 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego typu WAN.pdf

 


 

 

Przetarg Nieograniczony na dostawe płyt żelbetowych do budowy pieczar w 2016 r Nr ogłoszenia 179469-2015 r data zamieszczenia 04.12.2015r.html

Przetarg Nieograniczony na dostawe płyt żelbetowych do budowy pieczar w 2016 r.pdf

 


 

Administracja Cmentarza Komunalnego prosi wszystkie osoby, które zarezerwowały miejsca na tutejszym Cmentarzu o uporządkowanie grobów i ich otoczenia.

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Cmentarza Komunalnego § 4 pkt. 17 pielęgnacja grobów należy do obowiązku dysponenta grobu.

 


 

 

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o przetargu-lokal.pdf

Umowa dzierżawy pomieszczenia.pdf

Formularz ofertowy.pdf

 


Ogłoszenie przetarg samochód.pdf

Sochaczew, dnia 21 lutego 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO AUTOKARAWANU POLONEZ TRUCK 1.6

 1. Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego autokarawanu Polonez Truck 1.6, nr rejestracyjny WSCN020, rok produkcji 1994.

 2. Samochód dotychczas użytkowany był w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie.

 3. Oferty można składać w formie pisemnej do Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89, w terminie do dnia 8 marca 2013 roku, do godz. 9.00, z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu specjalnego – autokarawanu Polonez Truck 1.6”

 4. Rozstrzygnięcia przetargu dokona powołana komisja w dniu 11 marca 2013 o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89.

 5. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 2 400,00zł brutto ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

 6. Osoba (firma) wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, w terminie określonym przez sprzedającego.

 7. Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89 od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 -15.00                                                                                                                                                                                                                    Formularz ofertowy.pdf 

        Wzór umowy.pdf

        Regulamin .pdf

 


 

Rodziny osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym - Wypalenisko w latach 1988-1994, których koszty pogrzebu pokrywała Opieka Społeczna proszone są o pilny kontakt z Kancelarią Cmentarza od poniedziałku do piątku godzinach  7.00 - 15.00 lub telefonicznie 46 862 80 70. Sprawa dotyczy ustalenia prawa do opieki nad grobami.

kontakt