Sochaczew: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PŁYT ŻELBETOWYCH DO BUDOWY PIECZAR W 2016 r.
Numer ogłoszenia: 179469 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Pogrzebowych , ul. Trojanowska 89, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 0-46 8628070, faks 0-46 8628071.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PŁYT ŻELBETOWYCH DO BUDOWY PIECZAR W 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego płyt żelbetowych do budowy pieczar. Płyty zbrojone stalą żebrowaną przeznaczone do budowy pieczar grobowych posiadające aprobatę techniczną. Szczegółowy wykaz płyt stanowi załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie Formularzem cenowym do oferty. Dostawy płyt, stanowiących przedmiot zamówienia odbywać się będą na podstawie składanych zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb. Termin realizacji zamówienia - w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym, niż w pięć dni roboczych od złożenia zamówienia w godzinach 7°°- 15 °°. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu ogólnej ilości towarów, w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia do 70 % / -30% / - w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmiany cen towarów nie mogą być dokonywane w trakcie obowiązywania umowy..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.22-1, 44.11.42.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium przez Wykonawców.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający będzie żądał aprobat technicznych dla przedmiotów dostaw wraz z każdą dostawą. Wykazu osób i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia- według własnego zestawienia wykonawcy- zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Cmentarz Komunalny w Sochaczewie ul. Trojanowska 89, 96-500 Sochaczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Cmentarz Komunalny w Sochaczewie ul. Trojanowska 89, 96-500 Sochaczew.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie