22533 odwiedzin
 
 

Ogłoszenia

A A A

BUDYNEK POGRZEBOWY DO WYNAJĘCIA

Zarządzenie burmistrza miasta Sochaczew z dnia 30 marca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały
Nr XXII/214/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2008 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz Uchwały Nr XXIV/270/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony budynku przedpogrzebowego o łącznej powierzchni 1105,18 m2, położonego na działce nr ewidencyjny 103/1 na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Trojanowskiej 89 w Sochaczewie wraz z terenem przyległym zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w trybie przetargowym, zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze przetargu na czas nieokreślony:

- Przedmiot najmu: budynek przedpogrzebowy o pow. 1105,18m2, ul. Trojanowska 89
- Nr działki: część zabudowanej działki nr 103/1 o pow. 2400 m2 w tym pow. budynku 735 m2
- Księga wieczysta i obręb geodezyjny: KW PL 1O/00008445/1, Obręb 0003, Wypalenisko
- Cel umowy: prowadzenie usług pogrzebowych
- Stawka czynszu/ cena wywoławcza na przetargu: 13 zł/m2 netto + VAT miesięcznie 
- Czas trwania umowy: nieokreślony


§ 2. Wynajęcie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu - BIP, a ponadto informacja o wywieszeniu Zarządzenia podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządcy nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 


 

 

INFORMACJA 

 SPOTKANIE DOTYCZACE WYCINKI DRZEW W PASIE ZIELENI

 WZDŁUŻ ALEJKI PROWADZĄCEJ DO KANCELARI CMENTARZA

 NA WNIOSEK WŁASCICIELI NAGROBKÓW ODBĘDZIE SIĘ

 23.XI.2016 r. OKOŁO GODZINY 12:00

 W SPOTKANIU WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU

ŚRODOWISKA, URZĘDU MIASTA ORAZ WYDZIAŁU ROZWOJU

 ROLNICTWA, LEŚNICTWO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE.

 OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O UDZIAŁ W SPOTKANIU

                                                                                        


 

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty.pdf

 


 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego typu WAN.pdf

 


 

 

Przetarg Nieograniczony na dostawe płyt żelbetowych do budowy pieczar w 2016 r Nr ogłoszenia 179469-2015 r data zamieszczenia 04.12.2015r.html

Przetarg Nieograniczony na dostawe płyt żelbetowych do budowy pieczar w 2016 r.pdf

 


 

Administracja Cmentarza Komunalnego prosi wszystkie osoby, które zarezerwowały miejsca na tutejszym Cmentarzu o uporządkowanie grobów i ich otoczenia.

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Cmentarza Komunalnego § 4 pkt. 17 pielęgnacja grobów należy do obowiązku dysponenta grobu.

 


 

 

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o przetargu-lokal.pdf

Umowa dzierżawy pomieszczenia.pdf

Formularz ofertowy.pdf

 


Ogłoszenie przetarg samochód.pdf

Sochaczew, dnia 21 lutego 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO AUTOKARAWANU POLONEZ TRUCK 1.6

  1. Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego autokarawanu Polonez Truck 1.6, nr rejestracyjny WSCN020, rok produkcji 1994.

  2. Samochód dotychczas użytkowany był w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie.

  3. Oferty można składać w formie pisemnej do Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89, w terminie do dnia 8 marca 2013 roku, do godz. 9.00, z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu specjalnego – autokarawanu Polonez Truck 1.6”

  4. Rozstrzygnięcia przetargu dokona powołana komisja w dniu 11 marca 2013 o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89.

  5. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 2 400,00zł brutto ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

  6. Osoba (firma) wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, w terminie określonym przez sprzedającego.

  7. Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89 od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 -15.00                                                                                                                                                                                                                    Formularz ofertowy.pdf 

     Wzór umowy.pdf

     Regulamin .pdf

 


 

Rodziny osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym - Wypalenisko w latach 1988-1994, których koszty pogrzebu pokrywała Opieka Społeczna proszone są o pilny kontakt z Kancelarią Cmentarza od poniedziałku do piątku godzinach  7.00 - 15.00 lub telefonicznie 46 862 80 70. Sprawa dotyczy ustalenia prawa do opieki nad grobami.

 
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie